«Зияткерлік мектеп оқушыларына оқуға ұсынылатын 100 кітап» жобасы

«Зияткерлік мектеп оқушыларына оқуға ұсынылатын 100 кітап» жобасы кітап оқуға қызығушылықты арттыру, тұрақты кітап оқу дағдыларына үйрету, оқушылардың оқу сауаттылығы мен кітап таңдай алу талғамын қалыптастыру мен дамытуға ықпал етеді. Жоба тізіміне қазақ классикасының 60 танымал туындысы мен әлем әдебиетінің 40 жауһары (20 шетелдік және 20 орыс классикасы) енген.  

Аталған жоба үш тілді жетік меңгеруге, өз халқының тарихын, мәдениетін, әдебиетін танып білуге, жазушылардың шығармашылығын зерделеуге және қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде әдебиетті оқу арқылы тілдік қорын, сөз байлығын арттыруға бағытталған.

Жобаның мақсаты: 

  • оқырмандық сауаттылық деңгейін арттыру;
  • функционалдық және ақпараттық сауаттылықты дамыту;
  • оқушылардың ой-өрісін және сөздік қорын кеңейту ;
  • мәдениеттің рухани және тарихи құндылықтарымен таныстыру;

Оқу жылы ішінде жобаны насихаттау жұмысы әр түрлі іс-шаралар мен кітапхана сабақтары арқылы жобалар мен акциялар, шығармашылық және әдеби кештер, оқу клубтары, көрмелер, интерактивті ойындар, викториналар, театрландырылған қойылымдар қою арқылы жүзеге асырылады.

Жоба аясындағы кітаптар тізімі

 "100 кітап" жобасы бойынша тізім

Проект «100 книг, рекомендованных для прочтения учащимся Интеллектуальных школ» способствует повышению интереса к чтению, воспитанию устойчивых навыков чтения, формированию и развитию у учащихся грамотности чтения. В список проекта входят 60 известных произведений казахской классики и 40 шедевров мировой литературы (20 зарубежных и 20 русских классиков).     

Данный проект направлен на овладение тремя языками, познание истории, культуры, литературы своего народа, изучение творчества писателей и увеличение языкового запаса, богатства путем изучения литературы на казахском, русском и английском языках.    

В течение учебного года с целью продвижения проекта проводятся различные мероприятия и библиотечные уроки, проекты и акции, творческие и литературные вечера, книжные клубы, клубы семейного чтения, выставки, интерактивные игры, викторины, театрализованныы представления.