Новости

«Думать и действовать» на опережение для устойчивого развития Интеллектуальных школ – доклад Председателя Правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Ногатаевны Шамшидиновой


Құрметті ұстаздар, конференцияға қатысушылар! Сіздерді басты педагогикалық кеңес – дәстүрлі тамыз конференциясының басталуымен құттықтаймын! Өткен оқу жылында  біз «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының 10 жылдығын атап өттік. Бұл тарихи маңызды кезең.  Қазақстанның Тұңғыш Президентінің 20 Зияткерлік мектебі  уақыт пен кеңістікте өз орнын алды. Қазақстанда және шетелде танылған NIS-Program білім беру бағдарламасын әзірледік. Бүгінгі таңда Қазақстанның 13 жоғары оқу орны Зияткерлік мектептер түлектерін жеделдетілген үш жылдық бакалавриат бағдарламаларына қабылдайды, тағы 7 жоғары оқу орны мектептің жалпы білім беретін пәндерінің кредиттерін есепке алады. Халықаралық ұйымдар мен Ұлыбритания, Германия, Нидерланд, Корея, Қытай, Аустралия университеттері Оқу бағдарламасы мен 12-сыныпты аяқтау сертификатын мойындап, түлектеріміз Foundation бағдарламасын өтпей бірден бірінші курсқа түсу мүмкіндігін алды. Соңғы 5 жыл ішінде біздің 173 түлегіміз әлемнің ең үздік университеттерінің, 675-і Назарбаев Университетінің 1 курсына оқуға қабылданды. Біздің «Шаңырақ» мектеп қауымдастығы, «Зияткерлік мектеп оқушысына оқуға ұсынылатын 100 кітап», «TEDx NIS» клубы, «Қазақ әндері», «100 күйдің тарихы», «Қоғамға қызмет ету», «Балаңды жұмысқа алып бар», «10 күн ата-аналар кәсіпорнында» әлеуметтік жобаларымыз бен тәжірибелеріміз  еліміздің орта мектептеріне кеңінен таратылуда.

Оқу жетістіктерін бағалаудың кешенді жүйесі дайындалып, оқу процесіне енгізілді, ол оқушыларға жеке қолдау көрсетуге, уақтылы педагогикалық көмек беруге және халықаралық талаптарға сәйкес әділ бағалауға мүмкіндік береді.

2019 жылғы емтихан нәтижелері 2018 жылғыдан, сондай-ақ басқа елдерде барлық пәндерден Cambridge A-Level деңгейіндегі емтиханды тапсырған оқушылардың нәтижелерінен  жоғары болды. Алматы және Көкшетау қалаларының физика-математика бағытындағы зияткерлік мектептерінің екі оқушысы алғаш рет барлық емтихандардан ең жоғары А* бағасын алды. 64 түлек оқуын тек «А*» және «А» бағаларымен аяқтады. Былтыр мұндай нәтижені тек 10 түлек көрсеткен еді.  

Астана қаласындағы Зияткерлік мектебінің  127 оқушысының    77,9% (99) Халықаралық Бакалавриат дипломын алды. Дүние жүзінде Халықаралық Бакалавриат дипломын алған оқушылардың үлесі 77,4%-ды құрайды.

Былтырғы жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 8 пайызға артты. 3 түлек барлық пәндерден 6 және 7 балл алып, 45 балдан 40 балл жинады. Бұл оларға әлемнің ең үздік  Кембридж, UCL, Оксфорд, Айви Лигасының университеттеріне түсуге мүмкіндік беріп отыр.

52 түлек 30-дан 40-қа дейін балл жинады, бұл Назарбаев,  АҚШ-тың Purdue, Colorado State, Аустралияның Аустралия ұлттық және Monash университеттеріне оқуға түсу үшін жеткілікті.

145 оқушы «Алтын белгі» иегері атанып, 189 оқушы үздік аттестат алды. 1871 түлек немесе 87% оқуын «жақсы» және «өте жақсы», әрбір төртінші оқушы «өте жақсы» аяқтады.

Зияткерлік мектептердің 20 оқушысы беделді халықаралық олимпиадалардың жеңімпаздары атанды: 6  - математикадан, 4  - физикадан, 7  - химиядан, 1  - информатикадан, 2  - географиядан.

Бастапқы деректерге сәйкес 593 (27%) түлек Назарбаев университетіне түсті: олардың  236-сы Foundation курсына, ал 357-сі 1 курсқа түсті.

Жалпы 1621 түлек Қазақстанның, 543  түлек шетелдік жоғары оқу орындарына түсті.  4 оқушымыз Гарвард, Пенсильвания, Йель, Браун университеттерінің студенттері атанды.

Осының барлығы ата-аналар, оқушылар және мұғалімдердің  бірлескен жұмысының нәтижесі. Біздің ұстаздарымыздың еңбегі.

В этом году впервые в сети Интеллектуальных школ учителю школы г. Талдыкорган Полянских Cергею Сергеевичу присвоен самый высокий уровень педагогического мастерства “Учитель - Мастер”.  Я от имени всех педагогических работников системы Назарбаев Интеллектуальных школ поздравляю Сергея Сергеевича с его высокими достижениями!

Созданная система профессионального развития педагогов успешно обеспечивает подготовку учителей страны в условиях внедрения обновленного содержания образования. К системе повышения квалификации учителей подключаются непосредственно при нашей поддержке сами общеобразовательные школы. Функционирует сеть Ведущих школ и обмен опытом между школами обретает системный характер.

Мы гордимся этими и многими другими достижениями. Обсуждение результатов нашей деятельности и дальнейших перспектив будет проходить на секциях в течение двух дней конференции. 

Сейчас пришло время думать и действовать на опережение. В настоящее время Интеллектуальные школы вступили в новую декаду, направленную на достижение благополучия и устойчивого развития.

Устойчивость развития организации – это способность сохранять позитивные тенденции изменений в условиях современного непредсказуемого времени. Перед нами возникают новые задачи более высокого порядка, которые необходимо решать вместе.

Как говорит один из самых популярных авторов, рассуждающих про прошлое, настоящее и будущее, Юваль Харари, «мы живем в эпоху постоянства перемен... теперь каждый год — революционный.»

Интересно, что мы легко воспринимаем новое в технологиях, например, желая приобрести новую модель смартфона, или в еде, в лекарствах, в любых других областях. Однако, когда новшества касаются образования, мы проявляем консерватизм и сталкиваемся со множеством препятствий.

Перемены неизбежны! Мир стремительно ускоряется, и для каждой организации есть риск быть потерянной в потоке этих изменений.

С учетом глобальных тенденций необходимо установить традицию постоянного самосовершенствования и саморазвития и тем самым обеспечить устойчивость системы образования к внешним воздействиям. Важно рассматривать разнообразные перспективы и действовать на опережение. Поэтому в своем выступлении я остановлюсь на некоторых актуальных для нас направлениях деятельности.

Согласно результатам исследования профессора Оксфордского университета Ирам Сираж, современные дети проживают более сложную жизнь, чем их родители. И для того, чтобы дети были готовы к предстоящим переменам в их жизни, мы должны настроить систему образования в соответствии с вызовами времени.

Мигель Босаньес, исследователь жизненных ценностей, утверждает, что «путь развития страны в значительной степени определяется ценностями и культурой её народа, которые формируются посредством формальных и неформальных структур управления. Культура передаётся из поколения в поколение через семьи, школы, средства массовой информации, религиозные учреждения, руководство и законодательство.»

Вот почему сегодня ценности, которые дает школа, должны поддерживаться семьей, обществом, средствами массовой информации. Школа должна быть заинтересована во вовлечении родителей и местного сообщества в учебно-воспитательный процесс для того, чтобы совместно принимать согласованные решения и разделить ответственность за них. В эпоху социальных медиа эволюция ценностей в культуре стала ещё более сложной, возрастает роль общественных лидеров и педагогов в этом процессе. Необходимо консолидация их деятельности.

В наших программах заложены личностные, семейные, государственные, национальные и общечеловеческие ценности. Они рассматриваются в совокупности со знаниями и навыками, и реализуются системно через конкретные цели обучения, организацию образовательного процесса.

Прогресс в области цифровых технологий повлек за собой изменения в формах коммуникаций и необходимости новых видов грамотности, таких как цифровая и информационная, и в особенности «грамотность в использовании данных». Скорость изменений в этой сфере настолько высока, что нашим разработчикам нужно постоянно быть в тренде и вносить соответствующие изменения в программы.

Предварительный анализ содержания учебных программ, проведенный ОЭСР, показал, что в куррикулуме многих стран, включая и Казахстан, отсутствует понятие медиа грамотность и не предусмотрены цели обучения, направленные на её развитие, следовательно, нужно в ближайшее время устранять этот пробел.

Важными инструментами подготовки детей к изменяющейся культуре социума и новым особенностям рынка труда ОЭСР считает креативность и предпринимательство. По мнению футуролога и физика Митио Каку, главным преимуществом человека перед технологиями станут его творческие навыки: «Чем бы человек ни занимался, у него ко всему должен быть творческий подход, живое воображение, способность быстро ориентироваться в меняющихся обстоятельствах, и хорошо развитая интуиция».

В связи с быстрыми изменениями в мире, задачи перед системой образования будут постоянно меняться и усложняться. При этом невозможно постоянно вводить новые учебные предметы.

Страны с высокими результатами международных исследований, как PISA, давно выстраивают программы школьных дисциплин вокруг «больших идей». Большая идея – это то, что «остается в голове, когда детали забываются». Например, в математике одна из больших идей - «различные величины могут соотноситься в одной и той же пропорции». Если изучить и понять базовые принципы в различных предметных областях, то на них можно «навесить» факты и детали.

Поэтому перед нами стоит задача обучения “большим идеям” учащихся и развития таких форм организации их деятельности, как проведение длительных исследовательских проектов, ориентированных на реализацию «больших идей», которые позволяют интегрировать разные предметы.

Для реализации подхода “больших идей” в естественно-математическом образовании мы планируем реализовать проект по созданию инженерных лабораторий - «NIS Engineering». С одной стороны, это будет уникальная площадка для развития инновационных проектов учащихся. С другой - это позволит привлекать талантливую молодежь - инженеров, ученых и стартаперов - для работы с детьми на базе этих лабораторий. Наша задача, как школы, способствовать продвижению продуктов творческого труда учащихся на казахстанский и мировой рынок инноваций. В течение нескольких последних лет мы начали создавать основу для таких лабораторий. Эта работа будет продолжена. В связи с этим, поручаю Центру педагогического мастерства во всех своих курсах предусмотреть разделы по развитию творчества и предпринимательства учащихся.

Это значит, что мы должны прививать учащимся понимание фактической безграничности возможностей познания.

Футуролог Томас Фрей когда-то сказал, что самой масштабной компанией ближайшего будущего станет образовательный стартап, о котором пока никто не знает. Сейчас появляется множество образовательных стартапов вне школы, которые могут дополнить обучение. В организации учебно-воспитательного процесса необходимо опереться на широкий спектр социализирующих процессов, а также продуктивно использовать ресурсы сообщества для решения проблем воспитания и обучения подрастающих поколений. В современных реалиях образование не может ограничиваться только стенами школы. Поэтому требуется трансформация образовательного пространства через расширение границ школы.

Но несмотря на это, школа остается ключевым звеном. Школа – не просто уроки, это ценный инструмент социализации, общения, совместной деятельности детей. Задача школы формирование понимания целостной картины мира. И с этой функцией одни образовательные стартапы не справятся, нужен системный подход, который возможно обеспечить только через институт школы. 

Чтобы расширить границы школы, нам необходимо думать об эффективном использовании времени учащихся. Поэтому все более востребованными становятся подходы персонализированного обучения.

Школа, определив содержание образования, может дать возможность учащимся выбирать формы и темп обучения. Возможности у детей разные. Соответственно нужен дифференцированный подход. Например, ускоренное изучение школьной программы и смешанное обучение.

Проведенный Стэнфордским университетом анализ эмпирических исследований традиционного, онлайн и смешанного обучения, показал, что смешанное обучение значительно эффективнее, чем обучение, полностью происходящее в режиме онлайн.

Для принятия решения о форме и темпе обучения потребуется педагогический консилиум. При этом важно хорошо взвесить возможности ученика. Ведь для интенсивного обучения требуется, чтобы у детей была созидательная мотивация, желание учиться планомерно, изо дня в день, компетентная педагогическая поддержка и доступ к учебным ресурсам.

Поэтому еще одним важным направлением в развитии персонализированного обучения станет разработка и внедрение платформы онлайн-обучения, которая позволит решить ряд вопросов: выстроить индивидуальный образовательный маршрут и сделать его массовым, оценивать не только знания и навыки учащихся, но и ритмичность работы, способность соблюдать сроки, готовность сотрудничать, создать огромную образовательную сеть.  Центру педагогических измерений необходимо разработать базу заданий для организации таких форм обучения учащихся.

Это новое направление для наших педагогов. Им необходимо изучать культуру онлайн-общения, умение работать с учащимися через экран, доносить мысль, готовить ученика вести диалог о своем обучении. В связи с этим, поручаю Центрам педагогического мастерства, образовательных программ и педагогических измерений разработать и запустить курсы повышения квалификации для педагогов.

Центр образовательных программ и Департамент по работе со школами подготовили свои предложения по организации ускоренного обучения в основной школе и изучения отдельных дисциплин в формате смешанного обучения. Эти вопросы будут обсуждены на секциях конференции. Апробация данных форм обучения учащихся в экспериментальном режиме начнется в одной из Интеллектуальных школ в новом учебном году. 

За эти годы нами разработана система критериального оценивания. Многие воспринимают оценивание только как результат обучения. На самом деле используемые формы и способы являются мощными воспитательными инструментами, учат детей ответственности, самодисциплине, тайм-менеджменту. Непонимание этого приводит к критике системы оценивания. Наша задача довести до детей, родителей и общества роль оценивания во взрослении человека. 

Мы продолжим работу по совершенствованию методики и технологий оценивания.

Ученые предсказывают, что в будущем будет использован не входной экзамен или собеседование, а генетическое тестирование с прогнозом образовательно-карьерной траектории на основе профиля достижений. Оценка итоговых результатов обучения будет осуществляться через анализ личного профиля компетенций, личное виртуальное портфолио, что позволит работодателям оценить, насколько ученик пригоден для тех или иных позиций.

Для оценки промежуточных достижений и получения обратной связи будет использован сквозной непрерывный мониторинг, в том числе мониторинг поведения в игровых формах внутри дополненной реальности/интернета вещей.

Эти тренды, несомненно, коснутся и системы оценивания Интеллектуальных школ. Нам необходимо приступить к изучению этого направления.

Уже сейчас нужно ускорить внедрение онлайн проверки экзаменационных работ, использование цифровых технологий при формативном оценивании, симуляторов для проведения лабораторных и экспериментальных работ в виртуальной среде, адаптивного тестирования.

Современные исследования по вопросам траектории в образовании и профессии все чаще упоминают такой феномен как «агентность» (проактивность). Это умение ориентироваться в будущем, представить будущее и свое место в нем, проанализировать свои возможности как ощущение контроля над своей судьбой, умение преодолевать препятствия на пути к цели.

Это не психологические характеристики, не когнитивные способности, а комплекс культурных смыслов. Агентность считается очень важной в современной экономике, для современного рынка труда нужны как раз такие навыки. В этой перспективе дети, не освоившие навык агентности, практически обречены на неуспех в современном мире.

В 39 странах профориентационное консультирование предоставляется, начиная с 1 класса. В 25 штатах США консультирование является обязательным с детского сада. Чтобы помочь учащимся выбрать профессию, необходимо уже в основной школе предоставить им понимание структуры экономики региона, страны, мира, потребностей рынка труда в специалистах определенных профессий и их количестве, внести точечные изменения в учебные программы предметов, разработать элективные курсы. Например, финские образовательные программы основной школы включают до 76 часов и старшей школы до 38 часов профориентационных уроков.

Данная работа в Интеллектуальных школах будет эффективна, если школы интегрируют усилия психологов, кураторов, учителей-предметников, представителей различных сфер экономики, родителей и учащихся. Центру образовательных программ необходимо подготовить комплексное предложение по вопросам траектории в образовании и профессии. Как сказал Аристотель, воспитание ума без изучения сердца – это не образование. Исследования показывают, что уровень развития социальных и эмоциональных компетенций ребенка предсказывает такие важные результаты во взрослой жизни, как здоровье, успех на рынке труда. Ученые утверждают, что прибыль от инвестиций в социально-эмоциональное развитие учащихся многократна – 1 доллар возвращается в сумме 11 долларов США.

Андреас Шляйхер в своей книге «Как построить школьную систему 21 века?» отмечает, что именно наличие в программе предметов, развивающих социальные и эмоциональные навыки, отличает многие элитные школы по всему мируМы реализуем достаточно социальных проектов и практик для развития данных навыков.  Необходимо пересмотреть их содержание, обеспечить добровольность участия и гибкость реализации, разработать новые проекты, направленные на развитие навыков выживания в экстремальных условиях, адаптивных навыков в различных ситуациях. Ұлы Абайдың 175 жылдығы қарсаңында «Қазақ ақындары» жобасын ұйымдастыруды ұсынамын. Бұл жоба балаларымызды ұлтымыздың бай мәдениеті негізінде тәрбиелеуде үлкен көмек береді деп сенемін.

В настоящее время специалисты во всем мире обеспокоены проблемами психического здоровья подростков и молодежи. За последние 50 лет количество случаев суицидов в мире увеличилось на 60%. Поэтому, очень важно, как можно раньше выявить учащихся в группе риска и оказать им своевременную помощь. В прошлом учебном году в Интеллектуальных школах в пилотном режиме были внедрены программы «Превенция аутодеструктивного поведения среди несовершеннолетних» и «Крепкая семья» для отдельных учащихся 7-х классов и их родителей. В этом году все родители и дети 7-х и 8-х классов должны стать участниками программы «Крепкая семья», 9-е и 10-е классы – пройти обучение в тренинге «Познай свое настроение и улучши его».

В этом направлении мы изучаем международный опыт. Для борьбы со стрессом детей 370 английских школ с 2019 года вводят программы осознанности в образовательные программы. Дети осваивают техники дыхания, расслабления и способы управления эмоциями. Программа инициирована после исследования, показавшего, что каждый восьмой ребенок в Англии страдает психическим расстройством. Возможно, нам следует тоже внедрить такие практики.При том, что ключевую роль в работе с уязвимыми учащимися играет группа отдельных сотрудников – педагоги-психологи, медицинская служба, необходимы общешкольный подход, взаимодействие и сотрудничество всех участников образовательного процесса. Родительские комитеты и Попечительские советы школ должны принимать активную роль в этих вопросах.

По словам Шляйхера «основа будущего – это взаимодействие, где учитель и ученик – это ресурсы друг для друга и «со-творцы». Согласно концепту Психологического капитала Фреда Лютанса рост в организациях больше зависит от психологического, чем от образовательного развития. Он считал, что работники обладают двумя типами знаний: явные знания (навыки, способности, компетенции, полученные в результате образования и опыта) и скрытые (подразумеваемые) знания, полученные в результате социализации в организации. Именно они представляют особую ценность с точки зрения развития конкурентоспособного персонала. Это актуально еще и потому, что в современной парадигме образования изменилась роль учителя.

Сейчас учитель – это лидер, который умеет рационально использовать время, реально оценивать задачи, быстро находить оптимальные пути их решения, служить обществу и нести за это ответственность. В нашей организации есть такие лидеры, и педагогическое сообщество должно стремиться к тому, чтобы их становилось больше. Для этого предоставление большей автономии педагогическим коллективам станет задачей на новый учебный год. Для стимулирования профессионального развития, мотивации и прозрачности карьерного роста  педагогов и специалистов  внутренние документы будут дополнены понятными и приемлемыми механизмами карьерного роста. В кадровой политике Назарбаев Интеллектуальных школ каждый сотрудник должен видеть для себя возможности для профессионального развития.

Согласно результатам международного исследования TALIS-2018 учителя Интеллектуальных школ работают 48,5 часов в неделю. При этом на преподавание и обучение у учителей затрачивается 17,6 часов или 36% от общего объема нагрузки, 6,3 часов – на административные, внешкольные и другие мероприятия. Отрадно, что наши учителля, чем учителя общеобразовательных школ на эти мероприятия тратят на 2,2 часа меньше времени.  Соответственно, половина рабочего времени учителей затрачивается на сопровождение учебных процессов. Учителям необходимо развивать навыки рационального использования времени для своего профессионального роста, а администрации школы эффективно выстраивать режим работы.

Согласно данным Национального Фонда образовательных исследований Британии, по сравнению с другими социально значимыми профессиями (мед.персонал и полиция), учителя гораздо чаще подвержены стрессам на работе (каждый пятый учитель и каждый восьмой служащий больницы или полиции). Поэтому задача школы - поддержка и связь с учителями, обеспечение уверенности в том, что школа признает их проблемы и помогает их решать. Школа признает и разделяет их победы.  Еще важнее, чтобы учителя рядом поддерживали друг друга. Эмоциональное состояние учителя имеет сильное влияние на состояние учащихся. Ученые университета Британской Колумбии исследовали уровень кортизола (гормона стресса) у более чем 400 учащихся начальных классов и 17 учителей. Оказалось, что в тех классах, где учителя имели физическую и эмоциональную усталость, учащиеся имели более высокий уровень кортизола.

В решении этих вопросов важную роль играет администрация школы. Правильное распределение обязанностей, выделение времени для учителей, чтобы они могли поделиться своими мыслями и идеями, могли учиться друг у друга, поддержка взаимодействия между учителями, поддержка инноваций, создание системы менторства могут предупредить выгорание учителей. Для решения этого вопроса необходим комплекс мер, направленных на повышение мотивации к работе. Мы планируем ряд организационных мероприятий, основанных на идеях непрерывного образования и самообучения в процессе работы. Для этого готовим предложения в Министерство образования и науки, в Назарбаев Университет по открытию программ Магистратуры и PhD для научной подготовки без отрыва от работы  учителей- предметников, включая учителей казахского и русского языков, истории, географии и других.

Мы проведем переговоры с зарубежными партнерами для организации работы директоров и учителей в школах других стран на протяжении двух-трех лет с обязательным возвратом в Интеллектуальную школу. Как показало исследование, проведенное в Дании с участием более 5 тысяч школьников, около 700 учителей в 85 школах, высокая мотивация учителей служить обществу непосредственно влияет на высокие результаты экзаменов и достижения обучающихся. Школьники, которых обучали учителя с высокой мотивацией служить обществу, вырастают более сознательными и с устойчивыми ценностями и совестью, что формирует такие качества, как трудолюбие, прилежность, целеустремленность, дисциплину и организованность.

Культурный уровень учителя имеет большое значение. Исследование, проведенное в течение 10 лет в 30 странах мира показало, что специалисты с более высоким уровнем культурного интеллекта (CQ) более эффективно справляются с трудностями в жизни и работе, особенно учитывая особенности глобальной природы современного общества. Культурный интеллект оказывает свое влияние на стиль и результаты преподавания каждого учителя. В классе и на уроке - это осознание различия или сходства собственной культуры от культуры учащихся и их семей, способность понимать, что каждый ребенок уникален, а также умение использовать культурные различия во благо всех учащихся. В настоящее время, в век информационных технологий, важно не забывать, что необходимо помогать учителям развивать не только профессиональные навыки и знания, но и повышать уровень их культурного интеллекта. 

Очень важна информированность учителя в вопросах литературы, искусства, музыки, театра, кино для конструктивного диалога с учащимися, родителями, различными представителями общества. Центр педагогического мастерства совместно с педагогами Интеллектуальных школ подготовит короткие онлайн-курсы для ознакомления педагогов с лучшими литературными, художественными, музыкальными произведениями нашей страны и мира. Названные факторы построения внутришкольной культуры и подходов к управлению учебным процессом станут приоритетными в ближайшие годы. Важно развивать навыки системного управления, взаимопонимания и взаимной поддержки, желание разделять ценности школы и общества. Сіздерді жаңа оқу жылымен құттықтаймын, шығармашылық табыс тілеймін! Зияткерлік мектептерді тұрақты дамыту мақсатында озық ойлап, озық әрекет етуге, балалар, мектеп және қоғамның игілігі үшін алдымызға қойған барлық мақсаттарға жетуге шақырамын.

 

 

 

 Просмотров: 682
Опубликован: 19 Августа