Рұқсат ету хаттамалары

Тіркелу

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Бейне ба?ылау ж?не Кіруге р??сат беруді ба?ылау ж?йелерін техникалы? ?ызмет к?рсету» ?ызметін тендер т?сілімен ?айта сатып алуды? тендерге ?атысу?а жіберу туралы №2016-11-009/? хаттамасы

№ 04 - д Хаттама «Дизельдік жанармай» (жаз?ы) тауарларды ?айта сатып алу тендеріне ?леуетті ?тінім берушілерге р??сат ет? хаттамасы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымыны? «Алматы ?аласында?ы физика – математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалы ?шін «К?лік жалдау» ?ызметін сатып алу бойынша конкурс?а ?атысу ?шін ?тінімдер салын?ан дербес білім беру ?йымы тендер ?атысу?а жіберу туралы. Корытынды №2016-09-01/К

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Металлопластиктен ?ал?алар орнату» ?ызметін тендер т?сілімен сатып алуды? тендерге ?атысу?а жіберу туралы №2016-11-07/? хаттамасы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Негізгі ??ралдар?а а?ымда?ы ж?ндеу ж?не техникалы? ?ызмет к?рсету» ?ызметін тендер т?сілімен сатып алуды? тендерге ?атысу?а жіберу туралы №2016-11-06/? хаттамасы

№ 84 - д Хаттама «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? ?кімшілік ?имаратына клининг ж?не к?зет ?ызметі» сатып алу тендеріне ?леуетті ?тінім берушілерге р??сат ет? хаттамасы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Арнайы техникалы? жабды?тарды, ??рыл?ыларды, аспаптарды а?ымда?ы ж?ндеу ж?не ?ызмет к?рсету» ?ызметін тендер т?сілімен сатып алуды? тендерге ?атысу?а жіберу туралы №2016-11-05/? хаттамасы

«Білім беру ресурстары орталы?ы» Жеке мекемесіне арнал?ан авток?лікті жалдау ?ызметін сатып алуы тендеріне ?атысуына р??сат туралы № 2016-28-002/Р хаттамасы

«Білім беру ба?дарламалары орталы?ы» «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалына арнал?ан к?лік ?ызметтерін тендер т?сілімен сатып алуыны? № 2016-25-001/Д р??саттама Хаттамасы