Хабарландырулар

Тіркелу

По техническим вопросам


?леуетті жеткізушілерге!!! «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымы «Білім беру ба?дарламалары орталы?ы» филиалы (?рі ?арай – Филиал) тендерге ?атысу?а ниет білдірген ы?тимал жеткізушілерді? барлы?ына хабарлайды. 30.12.2014 жылы № 125/Н? Филиал директорды? б?йыры?ымен бекітілген к?лік ?ызметтерін сатып алу тендерлік ??жаттама?а, ж?не ?ам?оршылы? ке?есіні? 2013 жылды? 11 с?уіріндегі № 1 шешімімен бекітілген Тауарлар, ж?мыс ж?не ?ызмет т?рлерін сатып алу ережелеріні? 43 тарма?ына с?йкес, тендерлік ??жаттама?а ?згерістер енгізілді. Осы?ан байланысты атал?ан тендерге ?атысу туралы ?тінімдерді тапсыруды? со??ы уа?ыты 5 (бес) к?нге ?зартылды.Комментарии


Добавить комментарий

На указанный e-mail будет отправлена ссылка для подтверждения комментария