Хабарландырулар

Тіркелу

По техническим вопросам


Барлы? ?леуетті ?нім берушілерге !!! «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалыны? директорды? міндетін ат?арушысыны? 2016 жылды? 29 ?а?тарында?ы №57/Н? б?йры?ыны? 1-?осымшасыны? негізінде ж?не 2013 жылды? 11 с?уіріні? №1 ДББ? ?ам?оршылы? ке?есіні? шешімімен бекітілген «Тауарларды сатып алу» ережесіні? 43-бабына с?йкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалы ?шін арнал?ан «Object24 3D-принтеріне арнал?ан жа?а т?пн?с?алы картридж» тауарын сатып алу бойынша тендерге ?атысу?а ниет білдірген барлы? ?леуетті ?нім берушілерге, тендерлік ??жаттарда ?згеріс енгендігі ж?нінде хабарлайды. Тендерге ?атысу ?шін ?тінімдерді ?сынуды? а?ыр?ы мерзімі 5 (бес) к?нтізбелік к?н мерзімге ?зартылды. ?осымша а?парат алу ?шін, Сатып алу б?лімін ?ара?ыз.Комментарии


Добавить комментарий

На указанный e-mail будет отправлена ссылка для подтверждения комментария