Хабарландырулар

Тіркелу

По техническим вопросам


Барлы? ?леуетті ?нім берушілерге !!! «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалыны? директор міндетін ат?арушысыны? 2016 жылды? 29 ?а?тарында?ы №58/Н? б?йры?ыны? 1-?осымшасыны? негізінде ж?не 2013 жылды? 11 с?уіріні? №1 ДББ? ?ам?оршылы? ке?есіні? шешімімен бекітілген «Тауарларды сатып алу» ережесіні? 43-бабына с?йкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалы ?шін арнал?ан «3D Object 24 принтеріне сервистік ?ызмет к?рсету» ?ызметін сатып алу бойынша тендерге ?атысу?а ниет білдірген барлы? ?леуетті ?нім берушілерге, тендерлік ??жаттарда ?згеріс енгендігі ж?нінде хабарлайды. Тендерге ?атысу ?шін ?тінімдерді ?сынуды? а?ыр?ы мерзімі 5 (бес) к?нтізбелік к?н мерзімге ?зартылды. ?осымша а?парат алу ?шін, Сатып алу б?лімін ?ара?ыз.Комментарии


Добавить комментарий

На указанный e-mail будет отправлена ссылка для подтверждения комментария