Тендер

Тіркелу

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

28 Тендер ?айта ?ткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ «Салынып жат?ан Назарбаев Зияткерлік мектептер дирекциясы» жеке мекемесі, 010000 Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, 4 ?абат, 402 б?лме (?она?жай блогы), тел. 8 (7172) 23-58-30, ішкі 6720, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалы ?шін «?ор?ау блогы, есептегіші бар ж?не ВВ-АЕ-12 (1250 А) ажырат?ышпен ?яшы?» тауарларды (?рі ?арай – тауар) сатып алу?а тендер ?айта ?ткізетінін жариялайды. Сатып алатын тауарларды? толы? тізбесі, жеткізетін орны ж?не уа?ыты талап етілетін сипаттамалары тендерлік ??жаттамада к?рсетілген. Тендерлік ??жаттамасы? 2016 жылды? 06 маусым, са?ат 10.00 ге дейін 010000, Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, 4 ?абат, 402 б?лме (?она?жай блогы), тел. 8 (7172) 23-58-30, ішкі 6720, немесе www.dirnis.kz ж?не www.nis.edu.kz сайтарынан алу?а болады. Тендерлік ?тінімдер конвертке салынып, 010000, Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, 4 ?абат, 402 б?лмеге (?она?жай блогы) ?сынылады (жіберіле

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 27.05.2016 - 07.06.2016

27 Тендер ?ткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ «Салынып жат?ан Назарбаев Зияткерлік мектептер дирекциясы» жеке мекемесі, 010000 Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, 4 ?абат, 402 б?лме (?она?жай блогы), тел. 8 (7172) 23-58-30, ішкі 6721, «Астана ?аласында?ы физика-математика ба?ытында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» ДББ? филиалы ?шін ««Домбра» ?йірмесі» (?рі ?арай – тауар) тауарын сатып алу?а тендер ?ткізетінін жариялайды. Сатып алатын тауарларды? толы? тізбесі, жеткізетін орны ж?не уа?ыты талап етілетін сипаттамалары тендерлік ??жаттамада к?рсетілген.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 27.05.2016 - 13.06.2016

«Педагогикалы? шеберлік орталы?ы» жекеменшікті мекемесі, 010000, Астана ?аласы, 31 к?шесі, 37-А-?й, блок-4, 3-?абат, тел. 8(7172) 23 57 45, «Педагогика шеберлік орталы?ы» ЖМ ?енсе тауарларын сатып алу?а тендер ?ткізетіні туралы хабарлайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 25.05.2016 - 10.06.2016

26 ?айта тендер ?ткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ «Салынып жат?ан Назарбаев Зияткерлік мектептер дирекциясы» жеке мекемесі, 010000 Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, 4 ?абат, 402 б?лме, тел. 8 (7172) 23-58-30, ішкі 6721, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалдары ?шін (лоттар бойынша) металл с?релерді, шкафтарды ж?не картотекаларды сатып алу?а ?айта тендер ?ткізетінін жариялайды. Сатып алатын тауарларды? толы? тізбесі, жеткізетін орны ж?не уа?ыты талап етілетін сипаттамалары тендерлік ??жаттамада к?рсетілген.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 24.05.2016 - 03.06.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымы, Астана ?аласы, 31 к?шесі, 37 «А» ?й, 6 кабат, 605 б?лмеде, тел. 8 (7172) 23-57-26, ДББ? арнал?ан «Ке?се А4 ?а?азы» тауарларды ?айта сатып алуы тендерін ?ткізетінін туралы жариялайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 20.05.2016 - 30.05.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымы, 010000 Астана ?аласы, 31 к?шесі 37 А, 6-шы ?абат, 605 б?л., тел. 8 (7172) 23-57-26, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымына арнал?ан м?ра?ат ??жаттарын т?птеу ?ызметтерін ?айта сатып алуына тендер жариялайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 20.05.2016 - 30.05.2016

Барлы? ?леуетті ?нім берушілерге !!! «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Алматы ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалыны? директорды? міндетін ат?арушысыны? 2016 жылды? 17 мамырды? №148/Н? б?йры?ыны? 1-?осымшасыны? негізінде ж?не 2013 жылды? 11 с?уіріні? №1 ДББ? ?ам?оршылы? ке?есіні? шешімімен бекітілген «Тауарларды сатып алу» ережесіні? 43-бабына с?йкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Алматы ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалы ?шін арнал?ан ТМ? «перделер» сатып алу бойынша тендерге ?атысу?а ниет білдірген барлы? ?леуетті ?нім берушілерге, тендерлік ??жаттарда ?згеріс енгендігі ж?нінде хабарлайды. Тендерге ?атысу ?шін ?тінімдерді ?сынуды? а?ыр?ы мерзімі 5 (бес) к?нтізбелік к?н мерзімге ?зартылды. ?осымша а?парат алу ?шін, Сатып алу б?лімін ?ара?ыз. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымыны? «Алматы ?аласында?ы химия-биологиялы? ба?ытында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиал

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 17.05.2016 - 03.06.2016

Тендер ?айта ?ткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымы «Педагогикалы? ?лшеулер орталы?ы» филиалы (?рі ?арай – Филиал), мекенжайы: 010000, Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31-к?ше, 37 А-?й, 5 ?абат, 503 б?л., Филиал ?шін арнал?ан «Ке?се ?а?азы», тауарларын, ?айта сатып алу тендерін ?ткізетінін туралы жариялайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 13.05.2016 - 23.05.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымыны? «Астана ?аласында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалы, «Астана ?аласында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебіні? ??рал-жабды?тары мен ке?се техникаларына арнал?ан жиынты?тарын тауарларды сатып алу?а тендер жариялайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 04.05.2016 - 19.05.2016

25 Тендер ?айта ?ткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ «Салынып жат?ан Назарбаев Зияткерлік мектептер дирекциясы» жеке мекемесі, 010000 Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, 4 ?абат, 402 б?лме (?она?жай блогы), тел. 8 (7172) 23-58-30, ішкі 6720, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалдары ?шін «Вакуумды ажырат?ышпен ?яшы?» ж?не «Дербес дизель генераторы» (лоттар бойынша) тауарларды (?рі ?арай – тауар) сатып алу?а тендер ?айта ?ткізетінін жариялайды. Сатып алатын тауарларды? толы? тізбесі, жеткізетін орны ж?не уа?ыты талап етілетін сипаттамалары тендерлік ??жаттамада к?рсетілген. Тендерлік ??жаттамасы? 2016 жылды? 10 мамыр, са?ат 10.00 ге дейін 010000, Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, 4 ?абат, 402 б?лме (?она?жай блогы), тел. 8 (7172) 23-58-30, ішкі 6720, немесе www.dirnis.kz ж?не www.nis.edu.kz сайтарынан алу?а болады. Тендерлік ?тінімдер конвертке салынып, 010000, Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, 4 ?абат, 402 б?лмеге (?она?жай блогы) ?сынылады (жі

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 30.04.2016 - 11.05.2016