Тендер

Тіркелу

По техническим вопросам


Барлы? ?леуетті ?нім берушілерге !!! «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Алматы ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалыны? директорды? міндетін ат?арушысыны? 2016 жылды? 17 мамырды? №148/Н? б?йры?ыны? 1-?осымшасыны? негізінде ж?не 2013 жылды? 11 с?уіріні? №1 ДББ? ?ам?оршылы? ке?есіні? шешімімен бекітілген «Тауарларды сатып алу» ережесіні? 43-бабына с?йкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Алматы ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалы ?шін арнал?ан ТМ? «перделер» сатып алу бойынша тендерге ?атысу?а ниет білдірген барлы? ?леуетті ?нім берушілерге, тендерлік ??жаттарда ?згеріс енгендігі ж?нінде хабарлайды. Тендерге ?атысу ?шін ?тінімдерді ?сынуды? а?ыр?ы мерзімі 5 (бес) к?нтізбелік к?н мерзімге ?зартылды. ?осымша а?парат алу ?шін, Сатып алу б?лімін ?ара?ыз. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымыны? «Алматы ?аласында?ы химия-биологиялы? ба?ытында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиал


Өтініштерді қабылдау мерзімі: 17.05.2016 - 03.06.2016


Комментарии


Добавить комментарий

На указанный e-mail будет отправлена ссылка для подтверждения комментария